Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA  UCZNIA NA LEKCJI STWARZAJĄCEGO ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA WŁASNEGO LUB INNYCH

 

1.W sytuacji, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji, nauczyciel zwraca słowną uwagę uczniowi na niewłaściwe zachowanie i prosi o wyciszenie się.

2.W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel niezwłocznie powiadamia (telefonicznie/wysyłając pracownika szkoły)  dyrektora szkoły /wychowawcę lub innego nauczyciela, celem udzielenia pomocy w zaistniałej sytuacji.

3.Jeżeli uczeń nadal stwarza zagrożenie dla siebie lub innych, w sytuacji koniecznej zostaje odizolowany od uczniów poprzez zaprowadzenie go do innego pomieszczenia pod opieką osoby dorosłej. W przypadku braku takiej możliwości nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo pozostałym uczniom poprzez wyprowadzenie ich z klasy np. do świetlicy lub czytelni.

4.Poinformowanie rodziców /prawnych opiekunów/ o zaistniałej sytuacji z prośbą o ich niezwłoczne przybycie do szkoły.

5.W przypadku gdy rodzic/prawny opiekun nie może przybyć do szkoły, a agresywne zachowanie ucznia nasila się , nauczyciel lub osoba przez niego wskazana wzywa Pogotowie Ratunkowe lub Policję i powiadamia o tym fakcie rodziców/ prawnych opiekunów.

6.Nauczyciel odnotowuje wydarzenie w dzienniku lekcyjnym i powiadamia wychowawcę klasy.