Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Szkoła Podstawowa w Kleszczelach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://kleszczele.fr.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa w Kleszczelach,  ul.  Plac Parkowy 4,  17-250 Kleszczele

tel:  85 6818116

email:  kleszczele@fr.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Data sporządzenia deklaracji: 2021-02-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sławomir Treszczotko 

e-mail: kleszczele@fr.pl
tel: 85 6818116

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Ułatwienia na stronie internetowej

- podwyższony kontrast
- na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy 1 Maja. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Podjazd dla wózków inwalidzkich prowadzi do sali gimnastycznej, która jest połączona łącznikiem z głównym budynkiem szkoły. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki) oraz wind. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Obok szkoły znajduje się ogólnodostępny bezpłatny parking.

Aplikacje mobilne

Brak